Gastroenterology Research and Practice / 2013 / Article / Tab 3

Research Article

Dominant Fecal Microbiota in Newly Diagnosed Untreated Inflammatory Bowel Disease Patients

Table 3

Base-called sequences of the five components that showed well resolved spectra obtained from the MCR analysis.

ComponentSequence

1 (Clostridiales)1AGCGTTAGTCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGWGCGTAGGACGGWTGTGCAAGTCATG
GAWGTGAAAGSCCCGGGGCTRAACCCCTGGYACTGCWTTTGGAAACTGTGAGACTAGG
AGTGACWCGGAGYGGCTAASCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGG
AGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTAGCTGGACTTGTAACTGACGRTGAGGCATCGAAA

2 (Escherichia/Shigella)1AGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTTGTTAAGTCAGATGTG
AAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCTGATACTGGCAAGCTTGAGTCTCGTAGA
GGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTG
GCGAAGGCGGCCCCCTGGACGAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAA

4 (Clostridiales)1AGGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGSGCGCGCAGGCGGTTCCCTAAGTCCCTCTT
AAAGTGGCGGGGCTTAACCCCGTGGATGGGAWGGAAACTGTGGAAGCTMGAGATTATC
GGAAAGGAAAGTGGAATTCTCTATGTTYCGGTGGAAATGCGTAAAGAATTAGGAAGAAC
AKCGGTTGGCGGAAGAGSCGACTTTCTGGAGCAAAACTGTAGCGCTCGTAGAGCSCCCAAA

5 (Faecalibacterium)1AAGCGTTGTCCGATTACTGGGTGTAAGGGAGCGCAGGCGGAAGACAGTTGGAAGTGAAAC
CATGGGCTCAACCCATGAATCTTGCTTTCAAAACRGMTTTTCTTGAYTWGTGCAAAGG
GTAGAGTGGGAATTCCGGTTGTACCGTGGAATGCGTAATATCGGGAGGAACACCAGTGGC
GAAGGCGGCRTACTGGGCACCAACTGACGCTGAGGCTCGAAA

6 (Bacteroides)1AGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGACTGGACTMTGTTAAGTCAGT
TGTGAAAGTTTGCGGCTCAACCGTAAAATTGCAGTTGAWACTGGTGTCTTGAGTYCAGTW
GAAGGCTYGGCGGAATTCGTGGTGTACGGTGAAATGCTTAATATCACGAAGAACRCCGAT
TGCAAGGCAGCRTAGCTGAACTGAACTGACARTGATGCTCGAAA

Classification of the components is done according to Table 3.

You are browsing a BETA version of Hindawi.com. Click here to switch back to the original design.